Koers
2024-2027

Met trots delen wij ons nieuwe koersdocument, waarin wij de strategische kaders voor de komende drie jaar uiteenzetten. We bouwen voort op de vorige koers, die in het teken stond van de ontmoeting. Van ontmoeten gaan we naar samen. Alleen SAMEN kunnen we het verschil maken in het herstel van onze cliënten.

Inleiding

Wij zijn verantwoordelijk voor hoogwaardige kwaliteit van zorg, echter staan we voor een uitdaging. We moeten anticiperen op de stijgende zorgvraag en de beperkte capaciteit, terwijl we toch de menselijke maat en de kwaliteit willen behouden. Financiële schotten belemmeren ons, tenzij we de zorg anders gaan organiseren door nieuwe kansen te creëren. Dit betekent dat we mogelijk keuzes moeten maken. De vraag naar zorg zal niet afnemen, integendeel, we verwachten dat een groeiend aantal mensen een beroep zal doen op de verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

We staan aan de vooravond om de zorg te transformeren en te optimaliseren. De samenwerking met ketenpartners en gemeenten wordt steeds belangrijker om de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen. Dit gaan we doen door aan te sluiten bij de 0e en 1e lijns zorg, waarbij we de zorg dichtbij de mensen brengen, in hun eigen leefomgeving. We leggen de nadruk op het inzetten van preventieve interventies, maar bieden specialistische verslavingszorg aan diegene die dat nodig hebben en vangen kwetsbare mensen op binnen onze maatschappelijke opvang.

Samen met gemeenten en ketenpartners dragen we een verantwoordelijkheid om de zorg voor kwetsbare mensen en mensen met een verslavingsproblematiek vorm te geven. We werken vanuit de kracht van elk van onze regio’s. Per regio onderzoeken we in samenwerking met gemeenten en ketenpartners waar IrisZorg een toegevoegde waarde kan bieden. We bekijken samen hoe we met elkaar een sterk aanbod kunnen aanbieden, passend bij ieders kracht en expertise. Dit aanbod kan voor elk van onze regio’s er anders uitzien.

In deze transformatie leggen we niet alleen de nadruk op toegankelijkheid en preventieve interventies, maar ook op cultuursensitieve zorg. Medewerkers zijn zich bewust van wat de ander belangrijk vindt en nodig heeft, zelfs als er verschillen zijn in denken, doen, of levenswijze. Deze ander kan een cliënt zijn, maar ook een collega, naasten, vrijwilliger of een samenwerkingspartner.

Opbouw koersdocument

In deze koers laten wij op hoofdlijnen zien hoe IrisZorg de komende drie jaar wil inspelen op de veranderende omgeving. De koers is opgedeeld in
5 hoofdthema’s, namelijk samen met cliënt, samen met de medewerkers, samenwerking, duurzaamheid en innovatie.

Lees hier over de totstandkoming nieuwe koersdocument

Dit document is het resultaat van een intensief en inclusief proces, waarbij we hebben samengewerkt met medewerkers van verschillende leeftijden en uit verschillende werkvelden binnen IrisZorg. Daarnaast hebben wij waardevolle input ontvangen van de ondernemingsraad, cliëntenraad, het management, de Raad van Toezicht en hebben wij zowel interne als landelijke ontwikkelingen in het zorglandschap en binnen het werkveld van IrisZorg bekeken.

Onze hoofdthema’s

Samen met
de cliënt

We werken vanuit herstelondersteunende zorg, welke gebaseerd is op het concept van positieve gezondheid. We kijken naar de mens, hun veerkracht, en gebruiken dit als centrale elementen van herstel. We streven naar een gezonde balans tussen autonomie en ondersteuning, waarbij het uitgangspunt is dat de cliënten de regie hebben over zijn of haar herstel. Het doel is om controle terug te krijgen over het leven. Als er problemen dreigen te ontstaan, zijn we er om de cliënt te ondersteunen.

© 2024 IrisZorg

Samen met
de medewerker

Bij IrisZorg geven we met onze professionele medewerkers, vorm aan de zorg voor onze cliënten en zetten we ons samen in voor het welzijn en herstel van onze cliënten. We doen wat we zeggen en streven naar hoge kwaliteit. Onze passie voor wat we doen, onze betrokkenheid bij elke cliënt en onze bereidheid om flexibel te zijn in onze aanpak, vormen de bouwstenen van onze zorg. We staan naast onze cliënten en erkennen dat elke dag uniek is. Samen bouwen we aan een IrisZorg van morgen.

© 2024 IrisZorg

SAMENwerken

Samenwerken is van essentieel belang voor het toekomstbestendig maken van de zorg. Alleen door gezamenlijke inspanningen intern en met onze samenwerkingspartners kunnen we vroegtijdige zorg leveren, wachtlijsten verkorten en onnodige medicalisering en escalaties voorkomen. Gezamenlijk kunnen we de zorg optimaal organiseren, waarbij de behoeften van de cliënt altijd centraal staan.

© 2024 IrisZorg

Duurzame
organisatie

Wij bouwen aan een duurzame toekomst, waarin zowel onze panden als het welzijn van onze cliënten en personeel centraal staan. Dit houdt in dat we voorzien in de basisbehoeften van de huidige generatie, zonder afbreuk te doen aan die van de toekomstige generaties. We streven naar zorg met de laagst mogelijke impact op klimaat, milieu en leefomgeving.

Hoogeland

© 2024 IrisZorg

Innovatie

In de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in e-health, virtual reality (VR), en domotica om ons zorgaanbod te vernieuwen. De komende jaren zetten we verdere stappen in digitalisering, met de overtuiging dat digitale toepassingen de behandeling en begeleiding van de cliënt verder kan verbeteren en de toegang tot zorg kan vereenvoudigen. Onze focus ligt ook op het toegankelijk houden van de zorg, rekening houdend met de beperkte zorgcapaciteit. Door technologische toepassingen (e- health) kunnen we cliënten blijven bedienen en hen meer regie geven over hun gezondheid.

© 2024 IrisZorg

Tot slot

Met vertrouwen kijken we vooruit naar de komende koersperiode. We bouwen voort op de vorige koersperiode, waarin het motto ‘ontmoeten en verbinden’ centraal stond. Nu richten we ons op één krachtig woord: ‘samen’. We hebben geleerd, zijn gegroeid en hebben ons aangepast, en deze ervaringen vormen de basis van waaruit we verder gaan bouwen.

We omarmen de uitdagingen die voor ons liggen en zetten ons in om positieve veranderingen teweeg te brengen. Door samen te werken en kennis te delen, zullen we oplossingen creëren die niet alleen onze organisatie versterken, maar ook een bredere impact hebben op onze gemeenschappen en de wereld om ons heen. We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen. Met vertrouwen en vastberadenheid gaan we de komende koersperiode tegemoet, gedreven door onze gezamenlijke visie op duurzaamheid, innovatie en samenwerking. Samen gaan we positieve verandering creëren.

Onze hoofdthema’s

© 2024 IrisZorg