Communicatie

Communicatie speelt een cruciale rol bij het bereiken van onze doelen, zowel met de cliënten, onze medewerkers als met externe partijen. Het tijdig in­for­me­ren van elkaar, het nakomen van afspraken en het open­lijk aan­spre­ken van elkaar is essentieel.

Lees meer

Kennisdeling

We streven ernaar om steeds meer onze expertise met onze sa­men­wer­kings­part­ners te delen. Door nauwe samenwerking kunnen we optimaal gebruik maken van elkaars expertise, best practices en ge­avan­ceerde ontwikkelingen. We bevorderen een cultuur van kennis­uit­wis­se­ling, waarin we gezamenlijk werken aan het verhogen van de kwaliteit van onze zorg, maar ook de kwaliteit van onze dienstverlening.…

Lees meer

Toekomst­be­sten­dige zorg

Om nu en in de toekomst effectief zorg te kunnen bieden aan onze cliënten, is het noodzakelijk om de zorg te trans­for­meren. We willen voorkomen dat onnodig gespecialiseerde zorg wordt geleverd, door nauw aan te sluiten bij onze cliënten, verwijzers en keten­part­ners in het sociaal domein en te kiezen voor een wijkgerichte en vraag­ge­rich­te aanpak.…

Lees meer

Samen sterk

In de ggz nemen partijen in de regio gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de complexe cliënten. Door sa­men­wer­king met ketenpartners te organiseren, beogen we de spe­cia­lis­tische ggz toegankelijk te houden voor degenen die dat nodig hebben. Samen met de cliënt, verwijzers, maar ook met andere zorgpartijen in de wijk zoeken we actief de samenwerking op om tot…

Lees meer

Interne samenwerking

In de afgelopen koersperiode hebben we geïnvesteerd in het vergroten en bestendigen van de interne sa­men­wer­king. De implementatie van zorg­af­stem­mings­ge­sprek­ken heeft bijgedragen aan een betere interne afstemming. De samenwerking tussen reclassering IrisZorg en forensische teams is aanzienlijk verbeterd, resulterend in een effectievere en efficiëntere gezamenlijke aanpak van forensische zorg en herstel. We streven ernaar deze…

Lees meer